24banner_910x

2K KAROSSERI LIM

Ord. pris: 
789 kr
Pris:
689 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
98195
Du sparar: 
100 kr (13%)
Kommentar till butiken:
Slut i lager
2 K KAROSSERI LIM
2K KAROSSERI LIM   

KARO GLUE Profi-Line  
Professionell och starkt 2K-lim för karosseri- och fordonskonstruktioner. 
Limmar metaller (plåt, stål, galvaniserat stål, aluminium, magnesium, legeringar) samt plast- och fiberkompositmaterial (AFK, CFK, GFK) med och till varandra 
  • strukturell limning, tätning, reparation 
  • ökar fordonets styvhet 
  • undviker kontaktkorrosion 
  • svetsbar 
Tillämpningsområde:
För limning av bärande konstruktion och bärande delar såsom tak, sidovägg, dörrar, skärmar och mycket mer som är tillverkat av metall (plåt, stål, galvaniserat stål, aluminium, magnesium, legeringar) samt plast- och fiberkompositmaterial (AFK, CFK, GFK). 

Ökad temperatur påskyndar härdningsprocessen avsevärt (infraröd värme, värmeskåp), enkel bearbetning tack vare det innovativa patronsystemet. 

Youtube-film

Innehåller:             195 ml 
Färg:                       Svart
Bearbetningstid:    60 min
Härdnings tid vid 22°C :  24 timmar (betydande acceleration med värmebehandling)
Temp.beständig:  Upptill 230°C  


Faroangivelser:
H314 Orsakar allvarliga frätskador på huden och ögonskador.
H315 Orsakar hudirritation.
H317 kan orsaka allergiska reaktioner på din hud.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411 ​​Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:
P102 Förvaras utom räckhåll för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P303 VID HUDKONTAKT (eller håret):
P303 + P361 + P353 VID KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Ta genast av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/dusch.
P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta om möjligt bort kontaktlinser. Fortsätt skölja.
P310 Kontakta omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P313 Sök läkarhjälp.
P333 + P313 Om hudirritation eller hudutslag uppstår: Sök läkarhjälp.
P361 Ta genast av alla nedstänkta kläder.
P405 Förvara inlåst.
P501 Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.
EUH205 Innehåller epoxihaltiga föreningar. Kan orsaka allergiska reaktioner